SIKÇA SORULAN SORULAR

ANA SAYFA / SSS

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Nedir?

MSDS kelimesinin açılımı İngilizce "Material Safety Data Sheet" kelimelerinin baş harflerinden gelmekte olup, teknikte kısaca SDS olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı "Güvenlik Bilgi Formu (GBF)"dur. MSDS; İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeye verilen isimdir.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlamanın yasal dayanağı var mıdır?

Evet vardır. Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanır.

Güvenlik Bilgi Formunu kimler hazırlayabilir?

Güvenlik bilgi formları (MSDS formu), belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır. Ülkemizde belgelendirme kuruluşları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Firmamızda Güvenlik Bilgi Formları; TSE tarafından sertifikalandırılmış “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” belgesine sahip kişilerce hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formlarının dili ne olmalıdır?

Güvenlik bilgi formu (MSDS), Türkçe hazırlanır. (MSDS’lerde kullanılan dilin net, basit, anlaşılır ve kısa olması gerekmektedir. Belirsiz anlam içeren sözcükler kullanılmamalıdır. “Sağlığa etkisi yoktur”, “Her ortamda saklanmalıdır” gibi uyarılar kabul edilemez. MSDS’ler her ülkenin kullandığı dilde hazırlanabildiği gibi değişik dillerde hazırlanmış olan MSDS’ler de yerel dillere çevrilebilir

Güvenlik Bilgi Formu hazırlanabilmesi için gereken bilgiler nelerdir?

Öncelikle ürün içerisinde mevcut olan bileşenler, bu bileşenlerin ürün içerisindeki oranları (etki dereceleri), CAS ya da EC no.ları, ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, ürünün insan sağlığı ve çevreye etki değerlerinin biliniyor olması gereklidir.

Neden Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlamalıyım?

Kimyasal ürünlerin insan ve çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin bilinmesi gereklidir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları bize bu bilgileri sağlar. Çalışanların çalışma ortamında maruz kalabilecekleri olumsuz etkileri bilmesi çok önemlidir İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. İş Güvenliği mevzuatı gereği işveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere bir risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu risk değerlendirmeleri için çok önemli bir bilgi kaynağıdır. İşyerinde tehlikeli kimyasal madde varsa Güvenlik Bilgi Formu, konu ile ilgili eğitimlerde son derece önemli bilgi kaynağıdır. Ayrıca, güvenlik bilgi formu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) için temel bilgi kaynaklarındandır.

Güvenlik Bilgi Formlarında yer alması gereken bilgiler nelerdir?

Güvenlik Bilgi Formunda aşağıdaki 16 başlığın yer alması gerekir: 1- Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği, 2- Zararlılık tanımlanması, 3- Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi, 4- İlk yardım önlemleri, 5- Yangınla mücadele önlemleri, 6- Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler, 7- Elleçleme ve depolama, 8- Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma, 9- Fiziksel ve kimyasal özellikler, 10- Kararlılık ve tepkime, 11- Toksikolojik bilgiler, 12- Ekolojik bilgiler, 13- Bertaraf etme bilgileri, 14- Taşımacılık bilgisi, 15- Mevzuat bilgisi, 16- Diğer bilgiler.